Khác biệt và đơn giản hóa trong điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP)

Tài liệu tóm tắt kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cập nhật và bổ sung các hướng dẫn của WHO
XemTải về