Bức tranh đổi mới sáng tạo trong kinh doanh tạo tác động xã hội

Bài trình bày từ PGS. TS. Trương Thị Nam Thắng – Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo xã hội (CSIE), Đại học Kinh tế Quốc dân trong Business Innovation Talk 8 “Khởi nghiệp Sáng tạo và Bền vững”, tại Đồng Nai, ngày 21/06/2023.

Tải về file PDF

Unable to display PDF file. Download instead.