Hoạt động nâng cao năng lực Glink Academy

Bài trình bày từ Glink Academy trong Business Innovation Talk 8 “Khởi nghiệp Sáng tạo và Bền vững”, tại Đồng Nai, ngày 21/06/2023.

Glink Academy trong khuôn khổ hợp tác cùng dự án “Hỗ trợ kỹ thuật và bền vững khu vực tư nhân tại Việt Nam” USAID/PATH STEPS giai đoạn 2021 – 2016 chia sẻ những hoạt động hỗ trợ kĩ thuật, nâng cao năng lực cho các phòng khám do cộng đồng lãnh đạo, các mô hình kinh doanh tạo tác động xã hội trong lĩnh vực HIV.

Tải về file PDF

Unable to display PDF file. Download instead.