Khác biệt và đơn giản hóa trong điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP)

Tài liệu tóm tắt kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cập nhật và bổ sung các hướng dẫn của WHO về điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP).

Bản tóm tắt có thể hỗ trợ các dịch vụ PrEP trở nên chuyên biệt hóa, đơn giản, toàn diện hơn. Điều này có thể hỗ trợ việc tiếp nhận, duy trì và sử dụng hiệu quả PrEP cũng như hỗ trợ các nỗ lực nhằm đạt được các mục tiêu được đề ra trong Chiến lược ngành Y tế Toàn cầu 2022–2030 về HIV, viêm gan vi-rút và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Dự kiến sẽ cập nhật thêm hướng dẫn thực hiện PrEP của WHO vào nửa cuối năm 2022 và 2023.

Tải về file PDF